ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

Dragana AMEDOSKİ1, Tatyana KATİÇ2

1Belgrat Tarih Enstitüsü, Belgrat/SIRBİSTAN
2Belgrat Tarih Enstitüsü, Belgrat-SIRBİSTAN

Osmanlı Devleti merkez teşkilatının en önemli görevlerinden biri şehir halkının ve askerlerinin iaşesini temin etmekti. Devlet, yoksulluğu ve pahalılığı önlemek amacıyla ticari mübadele, monopol ve kısıtlamalar gibi tedbirler alarak piyasadaki spekülasyonları önlemeye çalışırdı. Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıldan itibaren buğday, arpa, yağ, bal ve et gibi temel gıda maddelerini devlet politikası gereği köylüden zorunlu olarak satın alırdı.

Yeryüzü şekilleri ve iklim şartları bakımından Balkan toprakları hayvancılık yapmaya uygun alanlardı. Bölgede koyunculuk yaygın geçim kaynaklarındandı. Osmanlılar bölgenin bu önemli geçim kaynağını kendi vergi sistemi içerisinde değerlendirdiler. Bölgenin gelirinden daha fazla yararlanmak amacıyla celeb sınıfını oluşturdular. Celeb sınıfının yükümlülükleri, yıllık olarak merkezi idareye genel kullanım ve askeriyenin gereksinimlerini gidermek için koyun teslim etmekti. Celebler bunun karşılığında, bazı olağanüstü vergilerden muaf tutulmuşlardır.[1]

Osmanlı Devleti, gerekli olan koyun sayısını ve onları sağlayacak kişileri kontrol edebilmek amacıyla celeblerin tescilini yapmıştır[2] . Celeblerin bazıları, yükümlülüklerini koyun ve keçinin yanı sıra merkezi hükümete büyük baş hayvan sağlayarak yerine getirirlerdi.[3] Bu sınıfın yükümlülüğü periyodik ve mecburiydi. Nitekim zamanla bu sınıf mensupları göç edebilir, ölebilir, hizmetlerini değiştirebilir veya başka bir nedenden dolayı kendi üzerlerine aldıkları taahhütü yerine getiremeyebilirdi. Böyle durumlarda bu kişilerin yerine yenileri yazılırdı.[4] Yerel yönetici olan kadı, bu listeleri düzenlemekle sorumlu olup, görevi yerine getirip getiremeyenleri yerinde kontrol ederek gerekli sayıda hayvanı sağlayamayacak kişileri listeden silerdi.[5]

Celebler daha çok koyunculuğun geliştiği alanlarda bulunuyorlardı. Onlar, sadece büyük hayvan sürülerinin sahipleri değil, aynı zamanda gereken sayıda hayvan satın alabilecek ve başkente nakl edebilecek kadar varlıklı kişilerdi. Buna rağmen, mevcut kaynaklara göre şehirlerde bulunan tüccarlar ve sarraflar devlete köydeki celebkeşanlardan fazla sayıda koyun veriyorlardı.[6] Bazen özel statüsü olan vatandaşların da celebkeşan olarak kaydedildiği görülmektedir. Özellikle Voynuklar askerlik hizmetinden kaçmak için bu yolu tercih etmişlerdir.[7]

Osmanlı Devleti, celebleri bazı vergilerden muaf tutmuştur. Devlet, celebleri korumak için hayvanları merkeze götürdüklerinde, yerel toprak sahiplerinin topraklarından geçerken celeblerden aldıkları vergilerin alınmasını yasaklamıştır.[8]

Celebler devlete, piyasadaki fiyatlardan daha düşük fiyata, koyunlarını satmaya mecburlardı. Buna rağmen bazı celebler daha yüksek kâr elde etmek amacıyla sürülerinin bir kısmını serbest piyasada satmışlardır. Devlet bu durumu önlemeye çalışsa da XVI. ve XVII. yüzyıllarda birçok celeb bu şekilde zenginleşmiştir.[9]

1581 Tarihli Celebkeşân Defteri Ilıca kazasında bulunan celebkeşanları ihtiva etmektedir.[10]

Ilıca XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra Köstendil nahiye merkezi, XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde kadılık merkezi, XVI. yüzyılın ikinci yarısında da muhtemelen sancak merkezi olmuştur.[11]

Orta Çağdan kalan Velbujd kalesinin bulunduğu yerde açık bir alanda yer alan Ilıca, II. Murat döneminde Osmanlı egemenliğine alınmıştı. Buraya Ilıca isminin verilmesi bölgede bulunan mineral su kaynaklarından dolayıdır. Bu isim Türkçede Köstendil, Bulgarcada Konstantin’in Ilıcası, Sırpçada ise Velbujd Ilıcası olarak bilinmektedir. Köstendil adı Kostadinili adından gelip zamanla Köstendil (Sırpça Küstendil) şeklini almıştır.[12]

Celebkeşanların büyük bır kısmı Köstendilʼde (Ilıcaʼda) geri kalan kısmı ise defterde tespit edilen 123 köyde yaşıyordu.

Adı geçen defterde, devlete yıllık olarak 22.847 koyun vermekle yükümlü olan 713 celebkeşan kaydedildiği tespit edilmiştir. Köstendil kazasındaki celebkeşanların verdikleri koyun sayısı 15-100 arasında değişmekteydi. Bir celeb ortalama olarak devlete 32 koyun vermek zorundaydı. Celebkeşanlar arasında köylüler, zanaatçılar, askerler, papazlar bulunmaktaydı. Bu sosyal grupların ekonomik konumu hakkında bir çok bilgi deftere kaydedilmiştir. Celebkeşanların etnik kökenine gelince, Balkanların nüfusunun büyük bir kısmını Hristiyanlar oluşturduğu için bölgede Hırıstiyan celebkeşanlar egemendi. Defterde tespit edilen 713 celebkeşanın 605 tanesi Hristiyan iken, sadece 108’i Müslümandır.

Müslüman celeblerin çoğunlukla Köstendil’de (Ilıca’da) yaşamaları şehir nüfusunun büyük bir kısmının Müslümanlardan oluşmasından kaynaklıdır.[13] Köstendil’de 72 müslüman ve 3 Hristiyan celeb yaşamaktaydı. Bu sancakta yaşayan celepler ilk dönemlerde akıncılık da yapmışlar ancak askerlik mesleğinin önemi azaldıkça şehirlerde yaşamaya başlayıp zanaata yönelmişlerdir. En çok uğraştıkları zanaatlar dericilik, ayakkabıcılık, sabunculuk ve mumculuktur.

Bu önemli tarihi kaynak, XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Köstendil kazasında koyunculuğun daha çok hangi köylerde geliştiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu defterde köyler ve köy isimleri ile bölgenin ekonomik yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

İncelenen defter ayrıca, 1576 yılında Bulgar celeblerinin tesciline dair önemli bilgiler verip, bu dönemde bölgedeki toplumsal sınıfların gelişimini anlamamıza imkân vermektedir.[14]

Transkripsiyon

(10)

Nefs-i Şehir[15]

Mahalle-i Câmi‘-i ‘Atik

Sâlih muytâb 25, Hâcı Yaramaz 25, muytâb Sinân 45, İştiplu muytâb 50, Mustafâ Pîrî 40, timûrcı Kurd 25, ‘Âli eş-şehr Üveys Çelebî 60, Osmân ganem 50, Mehmed Pîrî 25, Hüseyn kırsakâl maʻa ‘Alemşâh ‘Abdullâh 40, hallâc Kara Hasan Hâcı Ahmed 60, timûrcı Ahmed 30, akıncı Mustafâ 30, kassâb Hamza 25, debbâg Hasan 25, sâbûncı Velî 30, akıncı Mahmûd İnelü 25, timûrcı Hasan 20

Yekûn:
‘atîk 10-------- 360
cedîd 9-------- 270

Mahalle-i Hâcı İbrâhîm

Memî bin Eyneddîn 25, Hâcı Ferhâd ed-debbâg 75, Bâlî Çelebî dâmâd-ı Sinân Hoca 25, Kara Mustafâ merdûm-i nâzır 100, Ömer zâde Mehmed 25, helvâcı Ahmed 25, akıncı Velî 25, Dimitri an karye-i Dolna Krebeştiçe 30, Mehmed bin Hâcı Budak 35, Ömer bin Hâcı Sinân Küçük 40, İbrâhîm na‘lband Sâlih 35, Hasan Ahmed 30, tarâkçı Hâcı Mustafâ 25, Ahmed Bâlî el-kavvaf 25

Yekûn: [boş]
Mahalle-i Hâcı Dîndâr

Bekir Hoca 25, pâbûccı İbrâhîm an karye-i Uyna[16] 40, Hızır muytâb an karye-i Duyçe[17] 25, Mustafâ ‘Abdullâh mûmcı Koca an karye-i Brvanik 40

Mahalle-i Kara Mehmed

‘Alî dâmâd-ı İştiplu 25, akıncı Müstedam 25, Bâlî veled-i Alâgöz 50, ‘Alî ‘Abdullâh bâzargân 35, akıncı Sefer 25, ‘Alî muytâb 25, Rizvân bâzargân 30, derzi Eynehân (çürük), Osmân bâzargân der mahalle-i Hâcı İbrâhîm 25, Süleymân bezzâz 25, Çerkez Hamza ‘attar 30, Hasan neccâr maʻa pâbûccı Pervâne 40

Mahalle-i Ahmed fakîh

Mehmed ‘Alî 25, sâbûncı Numan 25, akıncı Anadollu Mustafâ 25, sâbûncı Süleymân el-bakkal 25, sâbûncı Hasan ... 25, akıncı Behrâm 25, Bâlî el-bakkâl 50, Velî Şab‘an 30, ‘Alî Şab‘an 30, Hâcı Mehmed berber 25, Hüseyin ‘Abdullâh 30

(11)

Mustafâ Hâcı Hüseyn 25, Hâcı ‘Alî berber 15, ‘Alî bin Sâlih 25, tûzcu Ramazân 25, Kerîm derzi 30, attâr Ahmed Behrâm 35, Mehmed Şîrmerd 20, Mezîd Milak der mahalle-i Hâcı Ömer 25, Mustafâ dâmâd-ı Seyyidî Ahmed 35, Dervîş başmakcı 30, Kurd ‘Alî pâbûccı 25

Mahalle-i Mahmûd Çelebî
timûrcı Keyvân 30
An gebrân nefs-i Ilıca[18]
Peyo Matey 25, Petre Tomço 30

Karye-i Konyаva[19]

Peyo Nikola maʻa Tomço Yova ve maʻa Yova Draga 100, Marko Petko 50, Yovan Nikola 35, Petre Yovan 30, Petre İliyin maʻa İstoyo Boyo 75, Goriv Belço 37, Rustem Kâsim 30, Memî Ahmed 25, Petre Yovan 40, Miyo Vladislav 50, Velo Bogdan 25, Mihail İva 25, Koyo Yovaş maʻa Velo Rale 60, Toşan Mihail maʻa İstoya Vlayke 60, Şarban Mihail 65, Curo Boyo 25, İstoyan Velin 30, Petre Bogdan 30, İstale Drale maʻa İvan Koyo 50, Bogdan Prodan 35, Vulço Milo 35, Yoviça Radoslav 25, Peyo Yovan 25

Karye-i Değirmen deresi[20]

Yovan Petre 40, Vito Dimitri 50, Yova Dobroslav 25, Tomço İstoyan 40, Petko Marko 40, Yova veled-i Miloş 25, İçvetko İstoyan 30, Yova Yarmen 50, Ugrin Yovan 50, Mito Damyan 50, İstepan İstoyan 25, İstoyan Bogdan 50, Vulço İstoyan 25, Mihail Miyo 25, İstoyan Petre 25, Petre Velo 40, Nikola Toda 30, Mile Nikola 30, Mitre İstoyan 35, Petko Maslaçin 25, Mile etmekçi maʻa etmekçi Todor an nefs-i Ilıca, Prodan Radoslav 25

Karye-i Girçevçe[21]

Voyo Peyo 25, Peyo İstoyo 40, Yoviça İstoyan 25, Neşo Boyo 25, Peyo İçvetko 25, Boyo tuzcu 30

Karye-i Gorna Lubat[22]

Güro İstoyan 25, Peyo İstoyan 35, İstepan Yovan 35, Balço Yarmil 25

Karye-i Virteşeva [23]

Petri Marko 35, Miyo Danço 35, İstoyo İliyin 35, Petko Bogdan 25, İstoyan Petri 30, Danko Curko maʻa Miyo veled-i o, Petko Ralko 25, Curko Todor 25, Neno Curko 25

Karye-i Köprü[24]

Yarmen Miho 25, Velko Nikola 25, Mihail İstoyan 25

Karye-i Bukovik[25]

Yovan pop an karye-i Gorna Lukoviç 30, İstoyo Mile

(12)

Karye-i Duyçeva[26]

Hrano Peyo 25, İstoyan Dimitre 35, Todor domazed 30, Peyo Dimitre 25, Yovan Brano 35

Karye-i Raysava[27]

Ahmed ‘Abdullâh Arnavud 25, Petre Marko 25, İstoyo Dano 30, İstoyo Bogdan 30

Karye-i İrjdaviçe[28]

Peyo İstepan 35, Durko Proyko 25, Peyo Prodan 25, Hrano Yano 30, Peyo İstepan 25, Yova Dimyakin 35

Karye-i Çeravariçe[29]

Miyo Marko maʻa Yova Vulça 60

Karye-i Planik[30]

Miloş Prodan 25, Proyo Boyo 25, Yoviça Toşo 25, Mehmed Hasan 40

Karye-i İskakavica[31]

Marko Peyo maʻa Velo İliyin 50, Mûsâ İbrâhîm 20, Yova Pope maʻa Güro İstanislav 60, Voyo Avram 25, Yoviça Nedelko 30, İstepan Ralin 25, Bogdan Radivoy 25

Karye-i Lilyaç[32]

Peyo Yova 35, Tomço Güro 25, Petre Yotov maʻa İstoyan Petko 50, Ralko Miyo maʻa Yarmen Rale 50, Lazar Rale maʻa Peyo Boyo 50, Mehmed ‘Abdullâh 25, İstepan Koyo 25, Dimyo Doyo 25

Karye-i Yanborani[33]

Petre Petko 50, Neno Boyo 30, Voyo Peyo 25, İstoyo Radivoy 35, Voyo Danço 35, Dimitre Peyo 40, İstepan Yova 25, Peyo İstoyan maʻa İstoyo Durko an karye-i İstenko 50, Avram Yoviça 30, pop Yoviça 30, Yarmil Bogdan 25

Karye-i Borovinçe[34]

Nikola veled-i Yarmen maʻa Koyo ganem 60, Nedelko veled-i Koyke 30, Yano veled-i Yovan 25

Karye-i Dolna Graştiçe[35]

Mustafâ Şab‘an maʻa Nikela Dimitre, Recep Bâlî 30, Yova preselac (prişlac)[36] 25, İbrâhîm Papaslı 30, Daşo Cole 30
Karye-i Kаtrişte[37]

İvlado Miyo 25, Petre Tomço 25, İstoyo Danço 30, Prodan Petre 30, Tomço Dimitre 25--------- Yekûn:135

Karye-i Gramajdаnе[38]

Peyço Rayço 50, İçvetko Nikola 50, Rale Peyo maʻa Radivoy Nikola 50,
İstoyan Rale 25, Boyo Petko 25, Maçko Mrato 40, Vulço Boyo 25, Petre Yelço 35 Yekûn: 300

(13)

Karye-i Konuşa[39]

Mihail Yelçin 55, Peyo Durko 25, Simo veled-i İstoyan 25,
Tomço veled-i Yoço 30, Petre veled-i Nikolin 30-------- Yekûn:150

Karye-i Grlani tabi-i Kap(y)etinçe[40]

Noviça Neno maʻa İstoyo Petre 50, İstoyo Rayço 20, Neno Petko 30-------- Yekûn:100

Karye-i Trnov[41]

Mehmed Mustafâ 50, Murâd Dursun 30-------- Yekûn: 80

Karye-i Çeteriçe[42]

Voyo Tomço 25, Peyo Bogdan 25, Kurd Hasan ‘Abdullâh 30, Milço Proyo 25,
Hızır Bâlî 30, Bâlî ‘Abdullâh 35, Avcı Hüseyn 25, Seferşâh ganem 25-------- Yekûn: [boş]

Karye-i Trumohar[43]

İstale İstoyan 25, Tomko Yano 35, İstoyo Milço 40, Petko Miyo 25, Pribemil Nikola 30, Memî bin Receb 25, İstoyan Dragoy an karye-i Dragoşinçi 30, Yoça Proyço 30, Petko Kremen 35, Petre Bogdan 30, Yova Vulço 25

Karye-i Sovolnani[44]

İstoyan Yovan 25, Peyço İstoyan 25, İstoyo Kuzman 25, Koyo Radoslav 30, Prodan İstepan 20, Miyo ganem 25, Petre Mihail 25, Boyo Kostadin 25, Voyo Milo maʻa Danço İstoyan 50, Kosta boyacı 25, Miyo Rale 30, Peyo Yovan 40, Çuça pop an karye-i Lomniça 30, Yova Marko 25, İstoyan Boyko an karye-i Leştane 25, Grozo Voyo 25, Goriya pop an karye-i Dolna Leska 25, Nikola boyacı 30

Karye-i Çornik[45]

Rayko Duyço 25, Rale Vulço 25, Grubo Grubçan 25, Petko Vrabçan 30, Velo Çrvenko 30, Mustafâ Bâyezîd 35, Petko Dimyo 25

Karye-i Priyevol[46]

Nikola Marko 25, Petko Bikla 50, İstoyo Bogdan 30, Adam Bogdan 30, İstoyo Yelço maʻa Koyo Rale 50, Petko Yarmen maʻa Vulço Yova 50, Koyo Petre 35, Yanko Yakov 50, İstoyo Nikola veled-i Dano 40, İstoyo Koyo 30, Nikola Vulço 35, Vulço Yovan 30, Yova Bogdan 35, Mile Yoviça 30

Karye-i Gorne Uyno[47]

Yoviça Branko 30, Peyo Kaloye 25, Nena veled-i Yova 25, Curo Milo 30

(14)

Karye-i Tаvaliçe[48]

Milko İstoyo maʻa Vulço İstepan 60, İstoyan Peyo 35, Rayço Prodan 25, İstoyo Belo 30, Malço İstano maʻa Rayak Tomço 60, İçvetko Doyçin 30, Bogdan Peyo 25, Kara Marko Yovan 40, Bratan Gruyo 40, Mihail Curo 30, Petko Vulço 30, İlo İstoyan 35, Dano İstayko 30, Curko Ralin 30, İstale Koyo 25, Voyo pop 25, Koyo Petko 25, Petre domazed preselac 25

Karye-i Diragoslafçe[49]

Yova Vulçin maʻa Prodan Bogdan 50, Bogdan Yova 50, Radomil Yova maʻa Yova Petko 50, Petko Yova 25, Milo Belo 20, İstoyan Yoço 25

Karye-i Graniçe[50]

Todor Mile maʻa Mihail Boyo 50, Petko Dimitri 30, Rale Peyo 25, Dimitri preselac 25
Petre İstoyan 25, Petko İstepan 25, Petre Dano an karye-i Dolna Krebeştiçe 25,
Voyo Nikola 35, Neno İstoyan 25-------- Yekûn: [boş]

Karye-i Bеrsina[51]

İstoyo Vulço 30

Karye-i Graştiçe-i bâlâ[52]

Nikola Yovan maʻa Petko Rale 50, Vuyo Danço 25, Dimitri Yova 25, Durko veled-i Dragin 25, Boyo Nikolin 45, İstoyan Prodan 50, Tomçe Yova 20, Rale Doyo maʻa Voyo Paşkalin 50, Yova Nikolin 25, Mehmed Caf‘er maʻa Kara Memî 40, Grgur Yova 25, Todor Nikolin 20, Petko Perin 20, İstoyan veled-i Nikola 30, Koyo İstoyo 25, Lale Yovan 25, Miyo İstepan 25, ‘Alî Bâlî Yûsuf 30, Boyo Mile 25

Karye-i Trebotişte[53]

Pop Nedelko 30, Bogdan Yovan 40, Nedelko Yoviça 30, Vulko Vulço 25, Voyinov Dimo 25, Vulko Vito 30, pop Ralin 25, Prodan Yova 35, pop Prodan 35, İstoyan Bogdan 35

Karye-i Vetrenye[54]

İstoyan veled-i Petre 25, Prodan Vulço maʻa Petre veled-i İstoyan 45, Petko İstoyan 25, Nikola Bogdan 25, Vulko Repaş an karye-i Yeleştiçe 25, Peçan Velihnov 30-------- Yekûn: 155

Karye-i Gurinçe[55]

Goriya Yovan maʻa Boyo Yovan 100, Malço Goriya 25, Bogdan Sırbin 50, İstepan Peyo 30, Nena veled-i Boyo 25,

(15)
Miyo Petre 30, Ralço Tolçin 25, Krayo Vulçin 35, İstoyo Milo 25,
Milço Mihail 50, Peyço veled-i Dragan 30, Neno İstoyan 25-------- Yekûn: 450

Karye-i Soçina[56]

İstoyan Goriya 25, pop Nikola 25-------- Yekûn: 50

Karye-i Goloje[57]

Lale Yovan 50, Rale Radul 40-------- Yekûn: 90

Karye-i Kopolofçe[58]

İstoyan derzi 35, İliyin İstoyan 25, Ugrin Milço 25, Duro İstoyan 25,
Mustafâ bin Kurd 25-------- Yekûn: 135

Karye-i Poletinska[59]

Boyo Bratusin 25, Neno İstoyo 25, Kurd Dano 50, Bratuy İstoyan 30-------- Yekûn: 100

Karye-i Gorne Тlamine[60]

Miklo İstoyan 30-------- Yekûn: 30

Karye-i Draşnik[61]

Dane Nikolin 50-------- Yekûn: 50

Karye-i Dragoviştiçe[62]

İstoyan Dragosin 30-------- Yekûn: 30

Karye-i Оçpal[63]

İstoyan Dabijiv 35-------- Yekûn: 35

Karye-i Dolna Leska[64]

Yova Mile maʻa Yoça Rayçin 50, Dragota Yekçin 30, Miyo Prebrda 25, Petre Kostadin 30-------- Yekûn: 135

Karye-i Selnik[65]

Peyo Vulço maʻa İstoyan Dobra 50, Ralço ve Vulço maʻa Todor Petre 50, Yova İçvetko maʻa Tomço Daryo 50, İstale Vasil 35-------- Yekûn: 185

Karye-i Paniçar[66]

Vulço Vasil maʻa Yovan İstale 50, Bogdan Rale maʻa Koyça Rale 50, Petko Grgo maʻa Yovan Petko 50, ‘Alî bin Mustafâ 25, Bogdan Todor 25, İstoyan Milo 25-------- Yekûn: 225

Karye-i Resnе[67]

Koyo İstoyo 40, Durko Dabin 25, İstoyan Nena 25, Lale Raluşa 20,
İstoyo Vulko 25, İstoyo Dano 25-------- Yekûn: 160

Karye-i Dolna İremiye[68]

Niko Bogdan 35, Todor Doyke 25, Marko İstoyan 35, Niko Milin 25,
Prodan Peyo 25, Yovan Peyo 25, Duyo Todor 25-------- Yekûn: 195

Karye-i Trebetnik[69]

Bâlî Pazarlı 25, İstoyo Dimo 25, mûmcı İbrâhîm 25

Karye-i Kalimanofçe[70]

İstoyan Boyke 25, İstoyan Rale 35, İstoyan Vuk maʻa Yova Vulço 45, Vulko Yova 35, Mile Prodan 30, Yelo Yanko 35, Peyçin Yovan 30, Mile Prodan domazed 40, Radoslav Vulço 25

(16)

Karye-i Tişanova[71]

Kuzman Maleta 25, Miloş İliya 25, Bogdan Rale 25, Yovan Vulko 50, Petko Vulko 50, İstoyan Yova ... an karye-i Dolna İzogor 30, Dimitri Vulko 35, Koyo Yoyke, Koyo Prodan 35, Yova Dimitri 25

Karye-i Milofçi[72]

Radoslav Miloş 30, Yakov Bratuy 40, İstoyan Bogdan 40, Ralin Dragoslav 35, İstoyan Radoslav 25

Karye-i Perelog[73]

Nikela veled-i İstoyan 30, Nikola Marko 25, Tomço Todor 25, Miloş Niko 30

Karye-i Diramça[74]

Peyo Yovan 25, Bogdan İstoyan 20, İstoyan Ugrin an karye-i Lukovçe 30, Yova Nikola 25

Karye-i Gorna Lisye[75]

Cura Bogdan 50, Nena Koyo 35

Karye-i Radulofçe[76]

Todor İstepan 25, Ralko Marko 25, Marko Cura maʻa Todor Petre 50

Karye-i Gabroşofçi [77]

Vuço Yarmen 40, Morina İstano 35, Milo Bogdan 40, Nino Radomir 30, Dimitri pop 25

Karye-i Kiseliçe[78]

İliya İstoyan maʻa İstoyan İçvetko 60, İstanko pop 30, Dimoslav Vidoslav 30, Drale Radoslav 30, İstale pop 30

Karye-i Bratinofçe[79]

Vulço Todor 50, Dobretko pop 30, Nikola Dimo 30

Karye-i Çudinçe[80]

İstoyo veled-i Belo 30, Grozo Dima 75

Karye-i İzvor[81]

İstoyo preselac 100, İstoyan Todor 30, Yovan Gruyin 25, Dimitri Marko maʻa Dragoslav Miyo 60, Grubo Dabo maʻa İlin Yovin an karye-i Gorna Kurila 50, Murad ’Alî 25, Petre Yovin 35, Vlayço Yovin 35, İvko Rayçin 35, Voyo Mihatin 50, pop İstoyan an karye-i Dragolefçi 40

Karye-i Uşi[82]

Rayço Petko 100, Vulço Doykin 50, Nenko İstoyan 25, Bogdan Yovan 50, Petre İstepan 25, Voyo Lalin 35, İstoyan Peyo 35, Mustafâ Bâlî 25, Nenço İstayin an karye-i Gorna Kobile[83] 30-------- Yekûn: 375

Karye-i Dolna Koznina[84]

Nikola Radoslav 25, Dimitri Curin 50, Peyo Curin 25,
Yarmil Yovan Bogdan 30, İstoyan Belin 25-------- Yekûn: 155

(17)

Karye-i Dolna Belut[85]

Yarmen Drayko 50, Rayço Kalço 40 Yekûn: 90

Karye-i Gorna Koznina[86]

Todor Rayço maʻa Neno Radoslav 60, İçvetko Rado 30-------- Yekûn: 90

Karye-i Muksul[87]

Tolo Miloş 25, Radul Balçin maʻa Petre Rayçin 50, Radoy İstepan 50,
İstoyan Velin an karye-i Suho Lubat[88] 25-------- Yekûn: 150

Karye-i Çrnoştiça[89]

Peyçin damad-i Nenço 60, Seno Lazar 50, Duriça ganem 50-------- Yekûn: 160

Karye-i İvlasi[90]

Pavle Yovan 20, tahrîre gelmediler bakıyye kayd şud-------- Yekûn: 200

Karye-i Lоzna[91]

İstoyan Yovan 25,Yovan Damyan 25, Mihail Danko maʻa Mitre Prodan 40-------- Yekûn: 90

Karye-i İzlagoş[92]

Curo Mihail 50, Petko Layo 40, Neno Olivir maʻa İstoyan Dimitri 50,
Doya Vladislav 30, İstoyan Petre 30, Doya Marko 30, Pavle Yarmen 25-------- Yekûn: 255

Karye-i Gorna Krebeştiçe[93]

Bogdan Yova 20, Mihail timûrcı an karye-i Oçikor 25-------- Yekûn: 45

Karye-i Tursina[94]

Yova Koyo dâmâd-i Miyo 30, İstoyo Miyo 40-------- Yekûn: 70

Karye-i Yeliça(?)[95]

Vulço Petko 35, pop Pavlo İspas 35, Nenço Yova 35-------- Yekûn: 105

Karye-i Dragoyçinçe[96]

Dano Rayko 25, Malko Dragoy 40, Mitre Miyo 25, İstoyo Miloş 30, İstoyan veled-i Nikola 50, İstoyan Dragiya 35, Milço veled-i Mihail 25, Çuça veled-i Draguy 40-------- Yekûn: 250

Karye-i Bersin[97]

Velo veled-i Boyo 35, diğer Velo Yova 25, Rüstem ganem 25, Tomço veled-i İçvetko 25, diğer Tomço veled-i Boyo 25, Yelço Krgo 20, Darivoy Yova 25, Bogdan veled-i Vuyço an karye-i Tişanova 50-------- Yekûn: 220

Karye-i Çreşeva[98]

Todor Dimitri 50, Todor Nikolin 25, İstoyan Todor 35, Vuyo Todor 35-------- Yekûn: 145

Karye-i Dolna Krebeştiçe[99]

Yovan İstoyan 35, Yovan Milin 40-------- Yekûn: 75

Karye-i Leçevçe[100]

Peyço Mihail 50, Mihail Dragulin 35, Peyço Damyan 25-------- Yekûn: 110

Karye-i Gorna Remiya[101]

İlyâs Hüseyin 30-------- Yekûn: 30

Karye-i Buziçe[102]

Mitre Peyo 40, Peyçin Grozo 35, Lale Boyo 50, Lale Grozo 30,
Nikola Veslar 30, Rale Grubin 30-------- Yekûn: 215

(18)

Karye-i İsmolçina[103]

Peyo İstoyan 25, Nikela Marko 25, Rale İstoyan 35-------- Yekûn: 85

Karye-i Çere[104]

Rayko Bogdan 35, Yova Peyo 30-------- Yekûn: 65

Karye-i Jabograd[105]

Mustafâ bin İsâ 30, Mustafâ bin Osmân 30, Dule kovaç 25-------- Yekûn: 85

Karye-i Çeraviçe[106]

Petre Yova 40, Petre Rayo 35, Miso ganem 30, Peko Marinov ma‛a
Yova Yoviça 50-------- Yekûn: 155

Karye-i Dolna Lubat[107]

İliyin Yovan 50, Cura Velo 30, Simko Ralin an karye-i Goloja maʻa Yovan Boriçin 50-------- Yekûn: 130

Karye-i Çarеva selo[108]

Memî mu‘âmelecî Nasûh 100, Miloş Doyke 30-------- Yekûn: 145[109]

Karye-i Jilençi[110]

Voyo Bogdan maʻa İstoyo İstanin 50, timûrcı İbrâhîm 30, Milço Peyço 35,
Hüseyin Ahmed 30-------- Yekûn: 140

Karye-i Lukoviçe Dolna[111]

Peyçin Mihail Bogdan Dabik 100, Mihail Drago 35, Milço Damyan 35-------- Yekûn: 170

Karye-i Gorna Lubat[112]

İstoyan Rayo 30, Petre Velo 35-------- Yekûn: 65

Karye-i Garbine[113]

Dimitri Genka 70, Nikola Belo 35, Prodan Seno 35, İçvetko Seno an karye-i Zemne[114] 30-------- Yekûn: 170

Karye-i Gorna Lukoviçe[115]

Vuço Ugrin 30-------- Yekûn: 30

Karye-i Gorna Lisina[116]

Bogdan Petre 40, Koyo Payin 30, Miyo Koyin 30, Dule Bogdan 50-------- Yekûn: 150

Karye-i Sreyin dol[117]

Yovan Dragan 50, Yovan Momçil maʻa İstoyan Prodan 50-------- Yekûn: 100

Karye-i Çeraviçe[118]

Miyo Peyo maʻa İstoyan Doyçin 60-------- Yekûn: 60

Karye-i İsmrdeş[119]

Dimitri Kruda maʻa Petre Nikela 40, Petko Vulço maʻa Yovan Proyço 50,
Bogdan Prodan maʻa İstoyan Petko 50, İstoyan Vulço 30-------- Yekûn: 170

Karye-i Kosova[120]

Pop Proyço 25, Boyo Peyin 40, Mihail Bogoslav 40, Petko Dayin 40

Karye-i Mazaraç[121]

İstoyan Prodan 50, İstoyan beca-yı pedereş maʻa Nikola İstoyan 75

Karye-i Hrayinçe[122]

Damyan Petko 30

Karye-i Bosilevgrad[123]

Rale Miloş 35, Dragiya Dane 45, Nikola Petko 40, Miladin Yovan 35, pop Velço maʻa Vuço Grubo 60, pop Rayo 40, Todor domazed 30, Petko Markosiç 35, pop Yovan 35, Todor ganem 30

(19)

Karye-i Grad[124]

Petko Yovan 35, Novak Peyo 35, Petko Bratuy 35

Karye-i Rayçilofçe[125]

Peyo dâmad-ı İstoyan maʻa Petre Koyin 100, Rale Koyo 50, Todor Peyçin 30

Karye-i Suşiçe[126]

Peyo İstepan 30, Prodan İstoyan 40

Karye-i Buçoleva[127]

Voyo Drayçin 75

Karye-i Doslav(?)[128]

Petko İlko 50, Yova Bratan 50

Karye-i Çrnoştiça[129]

Boyço dâmâd-ı Yovan 40, Curiv ganem 30

Karye-i Dolna İremiye[130]

İbrâhîm bin pâbûccı Mûsâ 50, İstan Velo 30

Karye-i İliya[131]

İstoyan pop 40, İstoyan İstoyo 40

Karye-i Radiçovçe[132]

Maloye ganem 25, Mihail Curin 25

Karye-i Bogorodiçe[133]

Peyo Rayo 30

Karye-i İzli dol[134]

Yanço Peyçin 50, Dragoy ganem an karye-i Milkofçe[135] 25

Karye-i Presniçe[136]

Peyo Preda 50

Karye-i Gorna Lisina[137]

Curo Bogdan 35

Karye-i İstardaleva[138]

Mahmûd birader-i Koçi sûbâşı 40

Karye-i Girlani[139]

Peyo Miladan 40, Rayka veled-i Rayçin 75, Prodan veled-i Rale 75, Yovan veled-i Rale 75

Karye-i Golema Bersin[140]

Rayo Koyo maʻa İstepan Borin ve maʻa İstoyan Perçin 80, Todor Koyo 25, Doya Mirçin 25

Karye-i İrjani[141]

Nikola Ratil 40, İstoyo Miyo 25-------- Yekûn: 65

Karye-i Vırçova[142]

İstoyan Raşo 50-------- Yekûn: 50

Karye-i Suho Lubat[143]

İstoyan Nikolin 30-------- Yekûn: 30

Karye-i Gorna Prekoloniçe[144]

Krayo Yova 30, Petko Marko 40-------- Yekûn: 70

Karye-i Bistriçe[145]

Yano matrabâz 50-------- Yekûn: 50

Karye-i Gabrova nâhiye-i Piyaniçe[146]

Vulço Yova 50-------- Yekûn: 50

Karye-i İvankofçe[147]

İstanko Peyo 50-------- Yekûn: 50

Karye-i Buçeleva[148]

Avram İstoyo 25-------- Yekûn: 25

Karye-i Parelo[149]

Curo İstepan 30, Mihail veled-i Koyo-------- Yekûn: 55

Karye-i Topli dol[150]

Bogdan ganem 50, Maçko Bratuy 40
Yekûn: 90
Cem‘an:
Agnâm-i ‘atîk ve cedîd der kazâ-i Ilıca-------- Cem‘an: 22847
Neferân: 713
Minhâ:
Agnâ[m]-ı ‘atîk 8915-------- Nefer : 417
Minhâ:
Agnâm-ı cedîd 13907-------- Nefer : 296

* Bu makale Sırbistan Cumhuriyetinin Eğitim ve Bilim Bakanlığının Evrensel imparatorluklardan ulusal devletlere doğru. Sırbistanda ve Balkanlarda sosyal ve siyaset değişmeleri adlı araştırma projesinin bir sonucudur (Kayıt numarası 177030).

Dipnotlar

 1. B. Cvetkova, Les Celeb et leur Rôle dans la Vie Economique des Balkans a’l Epoque Ottomane (XVe -XVIIIe s.), Studies in the Economic History of the Middle East, Oxford, 1970), 172-173.
 2. М. Грозева, Джелепите, фактор за стопанското развитие на българските земи през XV век, МИНАЛО 3/2000, 30.
 3. a.g.e, 33.
 4. a.g.e, 34-35. Pirot kazasında 1566 yılında on iki celeb madencilik görevine geçmiştir, onların yerlerine başkaları gelmiştir. 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566), Özet ve İndex, Ankara 1994, h.1829.
 5. 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Özet ve Transkripsiyon, Ankara 1993, h. 1363; 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-.979/1570-1572), Özet, Transkripsiyon ve Index, II, Ankara 1996, h. 810; М. Грозева, Джелепите, фактор за стопанското развитие на българските земи през XV век, 34.
 6. Е. Грозданова-С. Андрееев, Джелепите из централния и източния дял на Балканите през XVI в, 35.
 7. B. Cvetkova, Les Celeb et leur Rôle dans la Vie Economique des Balkans a’l Epoque Ottomane (XVe -XVIIIe s.), 180.
 8. a.g.e, 182.
 9. a.g.e.
 10. Bu defter İstanbulʼda, Başbakanlık Arşiviʼnde, Maliyeden Müdevver Defterleri (МАD) dizisinde bulunuyor (МАD 4075, s. 10-19).
 11. Х. Матанов, Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век), София 2000, 96-98.
 12. M. Kiel, “Küstendil”, The Encyclopaedia of Islam, new edition, vol. V, Leiden, Brill, 1986. Ilıca’nın (Köstendil’in) oluşması ve gelişmesi ve ondan önceki yerleşimlere-Romen yerleşimi Pautalia ve İsloven Velbujd kalesine karşı olduğu ilişkiler hakkında M. Kiel’in ayrıntılı çalışmasına bakınız. M. Kiel, “Ottoman Kyustendil in the 15th and 16th Centuries. Ottoman administrative documents from the Turkish Archives versus myths and assumptions in the work of Jordan Ivanov”, Turco-Bulgarica. Studies on the history, settlement and historical demography of Ottoman Bulgaria, Istanbul, Isis Press, 2013, 193-234; önceden gelecek yerde yayınlanmıştı: Известия на Исторически музей – Кюстендил, том V (1993) 141-169.
 13. 570 (1573) yılında Ilıca-yı Köstendil’de, 612 müslüman hanesi, 91 müsliman mücerred, 78 Hristiyan hanesi, 28 mücerred ve 4 Yahudi ailesi kayıt edilmiştir. M. Kiel, “Ottoman Kyustendil in the 15th and 16th Centuries”, 208.
 14. Турски извори за българската история, Т. III, съставила и коментирала Б. Цветкова, София, 1972, 129- 150. Bu defterdeki bilgilere göre, Köstendil’de 57 müslüman ve 6 Hristiyan celebi vardı.
 15. Bugunkü Köstendil’in merkezi olduğu düşünülmektedir.
 16. Gorna ve Dolna Uyno, Bulgaristan sınırı yakınlarında, Bosilegradʼın güneydoğusunda bulunmaktadır.
 17. Duçevaç, bugünkü Babuşniçaʼnın güneydoğusunda bulunmaktadır.
 18. Bugünkü Köstendil.
 19. Konyavo köyü, bugün Köstendil’in kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 20. Slokoştiça, bugün Köstendil’in güneyinde bulunmaktadır.
 21. Girçevçi köyü, bugün Köstendil’in kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 22. Gorna Lyubata, Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 23. Vrteşeva, Köstendil’in yakınlarında olup, günümüzde neredeyse şehre bağlanmış durumdadır.
 24. Kadin Most köyü, bugün Köstendil’in güneydoğusunda bulunmaktadır.
 25. Galiba Bukovik bölgesinde, Vlasotinçeʼnin güneydoğusunda bulunmaktaydı.
 26. 22 numaralı dipnota bakınız.
 27. Rusovo, Köstendil’in batısında bulunmaktadır.
 28. Rıjdaviça köyü, bugün Köstendil’in kuzeyinde bulunmaktadır.
 29. Çırvariçe, bugün Köstendil’in güneydoğusunda bulunmaktadır.
 30. Galiba bugünkü Planiniça, Pernikʼin batısında bulunmaktadır.
 31. Polyska Skakaviça, Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 32. Lyilyaç, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 33. Dragoviştiça nehrinde bulunan Yamborano, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 34. Boroviçene, Blagoevgradʼın güneybatısında bulunmaktadır.
 35. Graştiça, bugün Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 36. Yakın geçmişte taşınan kişi, köyün yeni sakini.
 37. Katrişte köyü, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 38. Bugün Gramajdano, Köstendil’in güneydoğusunda bulunmaktadır.
 39. Koluşa köyü, bugün Köstendil’in güneyinde bulunmaktadır.
 40. Grlyano köyü, bugün Makedonyada, Çarevo selo’nun yakınlığında bulunmaktadır.
 41. Trnovo, Köstendilʼin batısında bulunmaktadır.
 42. Çetirçi, bugün Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 43. Drumohar köyü, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 44. Sovolyano, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 45. Çrnik, Makedonyaʼda, Pehçevoʼnun kuzeyinde bulunmaktadır.
 46. Perivol, Köstendilʼin kuzeybatısında, Dragoviştiça nehrinin havzasında bulunmaktadır.
 47. Gorne Uyno, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 48. Tavliçevo, bugün Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 49. Köstendilʼin kuzeybatısında bulunan Dragolevçi köyü olduğu düşünülmektedir.
 50. Graniça, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 51. Bersin, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 52. Gorna Graştiça, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 53. Trebotivişte köyü, bugün Makedonya’da, Delçevoʼnun doğusunda, Bulgar sınırının yakınlarında bulunmaktadır.
 54. Vetren, Makedon-Bulgar sınırının yakınlarında, Köstendilʼin güneyinde bulunmaktadır.
 55. Gruyinçi köyü, bugün Bosilegradʼın kuzeyinde bulunmaktadır.
 56. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 57. Glojye, Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 58. Kopilovçi, Bulgaristanʼda, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 59. Poletinçi, Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 60. Gornye Tlamino, Bosilegradʼın güneybatısında bulunmaktadır.
 61. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 62. Dragoviştiçe köyü, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 63. Oçipala köyü, bugün Makedonyaʼda, Delçevoʼnun kuzeybatısında bulunmaktadır.
 64. Leska köyü, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 65. Selnik köyü, Delçevoʼnun kuzeybatısında, Makedon-Bulgar sınırının yakınında bulunmaktadır.
 66. Paniçarevo, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 67. Bugün Resen adlı yer, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 68. Eremiya köyü, bugün Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 69. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 70. Kalimançi, Blagoevgradʼın güneybatısında bulunmaktadır.
 71. Tişanovo köyü, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 72. Milevçi, bugün Bosilegradʼın kuzeyinde bulunmaktadır.
 73. Bugün Paralovo köyü, Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 74. Dramçe köyü, Makedonyaʼda, Çarevo seloʼnun yakınlarında bulunmaktadır.
 75. Lisiya, bugün Vetrenin doğusunda bulunmaktadır.
 76. Radulovçi, Bulgaristanʼdaki Aldomirovçeʼnin güneybatısında bulunmaktadır.
 77. Gabreşevçi, Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 78. Kiseliça, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 79. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 80. Çudinçi, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 81. İzvor, Bosilegradʼın kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 82. Üşi köyü, Köstendilʼin kuzeyinde, Sırp-Bulgar sınırın yakınlarında bulunmaktadır.
 83. Gorno ve Dolno Kobile, Bulgaristan sınırının yakınlarında, Bosilegradʼın kuzeydoğusunda, bulunmaktadır.
 84. Dolna Kozniça, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 85. Belut, bugün Bosilegradʼın doğusunda bulunmaktadır.
 86. Gorna Kozniça, Köstendilʼin doğusunda bulunmaktadır.
 87. Musuly, Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 88. Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 89. Çrnoştiça, Bosilegradʼin güneybatısında bulunmaktadır.
 90. Bugün Bosilegradʼın kuzeydoğusunda Vlainska mahala ve Bosilegradʼın güneybatısında, Bresniça köyünün bir kısmı olan Vlaşka mahalinde bulunmaktadır.
 91. Lozno, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 92. Zlogoş köyü, bugün Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 93. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 94. Tursino, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 95. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 96. Dragoyçinçi, Bulgaristan’da, Bosilegradın kuzeyinde bulunmaktadır.
 97. Bersin, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 98. Köstendilʼin kuzeybatısında bulunan Çreşnevo köyü olduğu düşünülmektedir.
 99. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 100. Leçevçi, Gorna ve Dolna Melna adlı köylerin güneyinde, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 101. Eremiya köyü, bugün Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 102. Buzoviça köyü, Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 103. Smoliçano, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 104. Çera, bugün Makedonyaʼda, Çarevo selo’nun yakınlığında bulunmaktadır.
 105. Jabokrt, bugünKöstendilin yakınlığında, Strumanın kıyısında bulunmaktadır.
 106. Çeroviça, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 107. Köstendilʼin kuzeybatısında bulunan Çreşnevo köyü olduğu düşünülmektedir.
 108. Bugün doğu Makedonya’da bulunan Delçevo adlı şehir.
 109. Toplam numara yanlış, 145 yerine 130 olmalı.
 110. Jilençi, Köstendilʼin güneybatısında bulunmaktadır.
 111. Lukoviça köyü, bugün Makedonska Kameniçaʼnın güneyinde bulunmaktadır.
 112. Gornya Lyubata, Bosilegradʼın batısında bulunmaktadır.
 113. Garbino, Köstendilʼin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
 114. Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 115. Lukoviça köyü, bugün Makedonska Kameniçaʼnın güneyinde bulunmaktadır.
 116. Gornya Lisina , bugün Bosilegrad belediyesinde bulunan yerleşim.
 117. Srednyi Dol, bugün Vranye vadisinde bulunan köy.
 118. Çeroviça, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 119. Bu köyün yeri tespit edilememiştir. 1530 yılında Piyaneç nahiyesinde İsmrdeşniça adıyla kaydedilmiştir.
 120. Kosovo adlı köy, bugün Köstendilʼin kuzeyinde, Sırbistan sınırının yakınlarında bulunmaktadır.
 121. Mazaraçevo, Köstendilin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 122. Bugün Rayançi köyü, Köstendilʼin kuzeydoğusunda, Pernikʼin yakınlarında bulunmaktadır.
 123. Bugün Bosilegrad adlı kasabadır.
 124. Grad, Makedonyaʼda, Delçevoʼnun güneydoğusunda bulunmaktadır.
 125. Rayçilovçi, Bosilegradʼın güneyinde bulunmaktadır.
 126. Suşiça köyü, bugün Köstendilʼin kuzeyinde bulunmaktadır.
 127. Donye ve Gornye Buçelyevo, bugün Bosilegradʼın güneyinde bulunmaktadır.
 128. Bu köyün yeri tespit edilememiştir.
 129. Çrnoştiça, Bosilegradʼın güneybatısında bulunmaktadır.
 130. Bugün Eremiya, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 131. İliya, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 132. Radiçevçi, Bosilegradʼın güneyinde, Rayçilovaçʼın yakınlarında bulunmaktadır.
 133. Bogorodiça, Köstendilʼin güneydoğusunda, Blagoevgrad bölgesinde bulunmaktadır.
 134. Zli Dol, Bosilegradʼın güneybatısında bulunmaktadır.
 135. İznepolʼda bulunan Milykovçeye olduğu düşünülmektedir.
 136. Köstendilʼin batısında bulunan Gorna Bresniça köyü olduğu düşünülmektedir.
 137. 14 numaralı dipnota bakın.
 138. Stradalevo, Köstendilʼin güneyinde bulunmaktadır.
 139. Grlyani, Köstendilʼin batısında bulunmaktadır.
 140. Bersin, bugün Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 141. Rojen, Blagoevgradʼın güneyinde bulunmaktadır.
 142. Virçe köyü, bugün Makedonyaʼda, Çarevo selo’nun yakınlarında bulunmaktadır.
 143. Donya ve Gornya Lyubataʼnın yakınlarında, Bosilegradʼın batısında olduğu düşünülmektedir
 144. Bugün Prekolniça, Köstendilʼin batısında bulunmaktadır.
 145. Bistriça, Köstendilʼin batısında bulunmaktadır.
 146. Bugün Gabra köyü, Köstendilʼin güneydoğusunda bulunmaktadır.
 147. İvanovçi, Köstendilʼin kuzeybatısında bulunmaktadır.
 148. Buçelyevo, bugün Bosilegrad belediyesi sınırları içinde bulunan bir yerleşim yeridir.
 149. Paril, Blagoevgradʼın güneydoğusunda bulunmaktadır.
 150. Topli Dol, Lisina adlı gölün kuzeyinde bulunmaktadır.

Şekil ve Tablolar