ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

YAYIN İLKELERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

1.Dergi, https://belgeler.gov.tr/ adresinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanır.

2.Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.

3.Orijinal, yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış araştırma makaleleri değerlendirmeye kabul edilir.

4.Belgeler dergisi araştırma ve tercüme makaleleri içerir. Kitap incelemesi, kongre-sempozyum haberleri, nekroloji yazıları değerlendirmeye alınmaz.

5.Dergiye gönderilecek makalelerde kelime sayısı aralığı 3000-10000 olmalıdır. Belirtilen aralığı aşan başvurular yazar(lar)a iade edilir. Ancak çeviriyazı kısmı kelime sınırı şartına dahil edilmez.

6.Çalışmaların, metinden bağımsız olarak 200-250 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özet ile 5-8 kelime aralığında anahtar kelime içermesi zorunludur.

7.Dilimleme yöntemiyle tezlerden üretilmiş makaleler ile yazarların tez çalışmalarıyla yüksek benzerlik gösteren makaleler kabul edilmez. Ancak yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen özgün makaleler Yayın Komisyonu kararıyla değerlendirme sürecine alınabilir.

8.Başvuruda yazılara eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler (JPG ve TIFF gibi formatlarda) en az 300 dpi çözünürlükte talep edilir. Bunların telif hakkı ile ilgili gerekli izinlerin alınması yazarlara aittir.

9.Yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran/hakem değerlendirmesi sürecine tabidir. Değerlendirme sürecinde görev alan hakemlere inceleme ücreti ödenir.

10.Derginin yayın dili Türkçedir.

11.Dergide yayımlanan makalelerin yayın hakkı Türk Tarih Kurumuna aittir. Dergi, Türk Tarih Kurumu malî desteği ile hazırlanır ve yayımlanır. Yazarlardan ücret talep etmez ve yazarlara telif ödemesi yapılır. Tüm makaleler 1 Aralık 2021 itibarıyla CC BY-NC 4.0 açık erişim lisansı kapsamında yayımlanmaya başlanmıştır. Makalelerin ticari kullanım için dergi yayıncısı Türk Tarih Kurumundan izin alınması gereklidir.

12.Dergi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir.*

13.Etik ihlalleri engellemek amacıyla dergiye gönderilen makaleler intihal programında (https://intihal.net/) taranır. Benzerlik raporu, “atıf-alıntı farklılığına” dikkat edilip edilmediğinin kontrolü için editör tarafından incelenir. Metinde akademik yazıma uygun olmayan etik dışı durumların tespiti hâlinde çalışma yazar(lar)ına iade edilir.

14.Yayımlanan makalelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla her bir makaleye DOI atanır.

15.Yayımlanan her sayının “zengin üst verisi” yayım tarihinden itibaren en geç dört hafta içinde ulusal ve uluslararası akademik veri platformlarına aktarılır.

Makale Hazırlama

Dil: Derginin dili Türkçedir.

Makale Türleri: Belgeler dergisi araştırma makalelerini içerir. Kitap incelemesi, kongre-sempozyum haberleri, nekroloji yazıları değerlendirmeye alınmaz.

Makale Formatı: PDF ve Microsoft Word.

Resim, Çizim, Harita veya Belgeler: PDF, JPG, TİFF gibi formatlarda en az 300 dpi.

Kaynak Gösterim Stili: Kaynak gösterme usulleri aşağıda çeşitli örneklerle birlikte verilmiştir. 

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Makale Gönderim

Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazıların başvurusu, Yayın Takip Sistemi üzerinden (https://yaysis.ayk.gov.tr web sitesine üye olunmak suretiyle) yapılır. Başvurusu yapılan çalışmaların süreçleri Yayın Takip Sistemi üzerinden yürütüleceği için sisteme yüklenecek nüshalarda (PDF ve Microsoft Word formatında) yazar isimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir.

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki beyan alınır:

 • Makalenin yayımlanması durumunda telif haklarının tarafıma, eserin ticari kullanım hakkının ise yayımcıya ait olduğunu,
 • Faydalandığım bütün kaynaklara atıf yaptığımı,
 • Eserimin başka bir yerde devam etmekte olan bir yayımlanma sürecinin olmadığını,
 • Eserimin basım kararı alındığı takdirde tarafıma ödenecek telif ücretinin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği çerçevesinde yapılacağını kabul ettiğimi,
 • Eserimin basılı veya dijital yayım kararının Kurumun ilgili Yayın Komisyonu’nun yetkisinde olduğunu,
 • İnceleme süreci içerisinde Yönetim Kurulu kararı olmaksızın eserimi yayımlatmaktan vazgeçmeyeceğimi, aksi takdirde inceleyici ücretlerinin tarafımca ödeneceğini,
 • Çalışmamın yayına kabul edilmesi hâlinde CC BY-NC 4.0 açık erişim lisansı ile yayımlanmasını kabul ettiğimi,
 • Ekte yer alan Eser Başvuru Formu’nda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu, taahhüt eder ve eserimle ilgili işlemlerin yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

YAZIM KURALLARI

 • Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda Times New Roman veya Baskerville yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Başlık, 12 punto, regular (normal) ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana başlıklar 10,5 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı; ara başlıklar 10,5 punto, koyu (bolt) ve küçük harf yazılmalı, sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.
 • Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12 nk aralık bırakıldıktan sonra 11 punto regular (normal), küçük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. ( * ) işareti ile sayfanın altına unvan, üniversite, fakülte, bölüm, şehir/ülke, e-posta ve ORCID bilgileri 8,5 punto olarak verilmelidir.
 • Metin, 10,5 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 2,5 cm, alttan: 2,5 cm, sağdan: 2,5 cm, soldan: 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tam aralık 12 nk olmalıdır. Paragraf araları 6nk, paragraf girintisi olmayacaktır. (Metin içinde yer alan görseller ve ekler için satır aralığı birden çok, 1,15 nk olmalıdır.)
 • Üstbilgi-Altbilgi, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde üstbilgi kısmında çift sayfaya yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmış hâli küçük harfle, 11 punto yazılmalıdır. (Yayın Takip Sistemi üzerinden yapılacak başvurular esnasında sisteme yüklenen makalelerin -PDF ve Microsoft Word formatında- üst bilgi kısmında yazar ismi olmamasına dikkat edilmelidir.)
 • Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında yer almayacak şekilde, üstbilgi içinde sağ ve sol üst kenara 8 punto olarak yerleştirilmelidir.
 • Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
 • Dipnotlar, 8,5 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayraç çizgisi olmamalıdır. Metindeki atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde, düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra age., agm., veya agt., gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.
 • Kaynaklar: Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 10,5 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterme Usulleri

1. Belgeler dergisine gönderilen makale metinleri dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnot cümle bitiminde noktadan önce verilmelidir.
Örnek: Hatt-ı Hümâyûn, bazı istisnâî haller hariç, padişahın, kendi hattı ile yazdığı emirler için kullanılan bir tabirdir⁴.

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir.
Örnek: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale), agt. (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır.
Örnek: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s. 370.
Kütükoğlu, age., s. 184.

Not: Aynı eserin dipnotta arka arkaya kullanılması gerektiği durumlarda yine yazarın soyadından sonra age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale), agt. (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır. Dipnotlarda bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra yazarın soyadı ve kitap veya makalenin anlamlı kısaltması verilmelidir.

4. Kaynaklar, dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynakça bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması şeklinde verilmelidir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.
Örnek:
Dipnot: Yaşar Yücel, Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 30.
Kaynaklar: Yücel, Yaşar, Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019.

5. Alıntı, bir makaleden yapılmışsa dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir.
Örnek:
Dipnot: Feridun M. Emecen, “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV/S. 302, Nisan 2021, s. 23.
Kaynaklar: Emecen, Feridun M., “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV/S. 302, Nisan 2021, s. 17-28.

6. Bir eser ya da süreli yayın metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynaklar kısmında kısaltma ve özetleme yapılmaz.

Örnek:
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA).
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Dipnot ve Kaynaklar için Örnekler

1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679, 27 Ca 1196 / 10 Mayıs 1782.
İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: BOA, C. ML, 753/30679.
Kaynaklar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679.

Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.1.0.0/15.79.7., 02.05.1935.
İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: BCA, 490.1.0.0/15.79.7.
Kaynaklar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.1/15.79.7.

2. Türk Tarih Kurumu Arşivi
Dipnot: Türk Tarih Kurumu Arşivi, Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.
İlk dipnottan sonra TTK Arşivi kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: TTK Arşivi, OFS, 238/19.
Kaynaklar: Türk Tarih Kurumu Arşivi (TTK Arşivi), Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi
Dipnot: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.), Tapu Tahrir Defterleri (TT.d.), 49, vr. 7a.
İlk dipnottan sonra TKGM. kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: TKGM.TT.d., 49, vr. 7a.
Kaynaklar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.) Tapu Tahrir Defterleri, 49.

4. Kızılay Arşivi
Dipnot: Kızılay Arşivi (KA), 171/91.
İlk dipnottan sonra KA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: KA, 171/91.
Kaynaklar: Kızılay Arşivi (KA), 171/91.

5. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi
Dipnot: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.), İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.) 579, s. 152.
İlk dipnottan sonra VGMA. kısaltması kullanılır.
İkinci kez kullanım: VGMA.VKF.İST.d., 579, s. 152.
Kaynaklar: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.), İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.), 579.

6. Tek yazarlı kitap
Dipnot: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.
Kaynaklar: Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

7. İki ve ikiden fazla yazarlı kitap
Dipnot: Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 45.
İkinci Kez Kullanım: Sevim-Merçil, age., s. 57.
Kaynaklar: Sevim, Ali-Merçil, Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.
Dipnot: Yasemin Demircan, Levent Kayapınar, Ayşe Kayapınar, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 55.
İkinci Kez Kullanım: Demircan vd., age., s. 60.
Kaynaklar: Demircan, Yasemin-Kayapınar, Levent-Kayapınar, Ayşe, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

8. Tek yazarlı makale
Dipnot: Ahmet Kılınç, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX/S. 285, Ağustos 2015, s. 540.
Kaynaklar: Kılınç, Ahmet, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX/S. 285, Ağustos 2015, s. 531-558.

9. İki yazarlı makale
Dipnot: Kemal Beydilli-İsmail E. Erünsal, “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII/S. 26, Ocak 2001, s. 12.
İkinci Kez Kullanım: Beydilli-Erünsal, agm., s. 15.
Kaynaklar: Beydilli, Kemal-Erünsal, İsmail E., “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII/S. 26, Ocak 2001, s. 1-129.

10. Yayıma hazırlanan eserler
Dipnot: Mahir Said Pekmen, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 30.
Kaynaklar: Pekmen, Mahir Said, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

11. Yazmalar
Dipnot: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374, vr. 290a.
Kaynaklar: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374.

12. Yazarı belirtilmemiş kitap
Dipnot: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 18.
Kaynaklar: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

13. Çeviri kitap
Dipnot: Gleb Golubev, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021, s. 70.
Kaynaklar: Golubey, Gleb, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021.

14. Sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri
Dipnot: Yunus Koç, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara 18-20 Mart 2010, Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 658.
Kaynaklar: Koç, Yunus, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara 18-20 Mart 2010, Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 655-667.

15. Editörlü kitapta bölüm
Dipnot: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 180.
Kaynaklar: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 177-193.

16. Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm
Dipnot: M. Tayyip Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 9.
Kaynaklar: Gökbilgin, M. Tayyip, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 5-39.

17. Tez
Dipnot: Erhan Afyoncu, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990, s. 40.
Kaynaklar: Afyoncu, Erhan, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990.

18. Ansiklopedi maddesi
Dipnot: Abdülkadir Özcan, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 84.
Kaynaklar: Özcan, Abdülkadir, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 83-86.

19. Yazarlı gazete yazısı
Dipnot: Hüseyin Cahid Yalçın, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 1.
Kaynaklar: Yalçın, Hüseyin Cahid, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

20. Yazarı belli olmayan gazete yazısı
Dipnot: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 3.
Kaynaklar: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

21. İnternet Sayfası
Dipnot: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.
Kaynaklar: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.
Dipnot: Selim Erdoğan, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.
Kaynaklar: Erdoğan, Selim, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.

22. Sözlü Tarih
Dipnot: 01.05.2021 tarihinde Alp Arslan (d. 1935) ile yapılan görüşme.
Kaynaklar: Kaynak Kişiler Alp Arslan (d. 1935), (01.05.2021).

23. e-Kitap
Dipnot: Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Ayşe Bedir (yay. haz.), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, s. 995, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf
Kaynaklar: Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Ayşe Bedir, (yay. haz.), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf