BELGELER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Belgeler Dergisi, hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı yayımlanır. Türk Arşivlerindeki belgelerin açıklamalı yayınlarına burada yer verilmektedir. Bütünüyle belge yayınına ayrılan sayfalarında, arşiv belgelerinin hem tercüme/çeviriyazı hem de orijinalleri yayımlanmaktadır. Ayırca diğer süreli yayınlarımızda olduğu gibi Belgeler’de de kitap tanıtımları ve kritikleri yayımlanır.

- Belgeler’in dili Türkçedir.

- Makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

- Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazıların başvurusu, YAYIN TAKİP SİSTEMİ üzerinden (https://giris.ayk.gov.tr/yaysis adresinden üye olunmak suretiyle) yapılır. Başvurusu yapılan çalışmaların süreçleri Yayın Takip Sistemi üzerinden yürütüleceği için sisteme yükle-necek nüshalarda (PDF ve Microsoft Word formatında) yazarların/mütercimlerin isimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir.

- Yazılara eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler (PDF, JPG, TİFF gibi formatlarda) başvuru esnasında Yayın Takip Sistemi üzerindeki ilgili alana yüklenmelidir. Tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.

- Kurumumuz süreli yayınlarına gönderilecek makalelerde kelime sayısı aralığı 3000-10000 olmalıdır. (Belirtilen aralığı aşan başvurular ön inceleme sonucunda yazara iade edilecektir)

- Makalelerde metinden bağımsız olarak 200-250 aralığında kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce özetler ile 5-8 kelime aralığında anahtar kelimeler bulunmalı ve bunlar başvuru esnasında Yayın Takip Sistemi’nde istenen yere ve makalenin ilk sayfasına eklenmelidir. (Belirtilen şartlarda özet içermeyen çalışmalar ön inceleme sonucunda yazara iade edilecektir)

- Makalelerin içeriği ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.) sorumluluğu yazara aittir.

- Yayın Takip Sistemine yüklenen yazıların ön incelemesi Kurum uzmanları tarafından yapıldıktan sonra Süreli Yayınlar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınır. Süreli Yayınları Komisyonunda incelenen makaleler, komisyon kararıyla inceletilmeden reddedilebilir ya da konunun uzmanı iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesine gönderilir. (Değerlendirmeye gönderilen makaleler için hakemlere 1 ay inceleme süresi verilmekte olup gerekli görüldüğü takdirde bu süre 15 gün kadar uzatılmaktadır.) Değerlendirmeye gönderilen çalışmalar hakem raporları ve Süreli Yayın Komisyonunun nihai onayıyla basılır. Süreli Yayınlar Komisyonu, araştırma makaleleri ve çeviriler dışındaki yazıları (vefat yazıları/nekroloji, sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtmalar vb.) bizzat inceleyip, hakeme göndermeden doğrudan basım kararı verebilir.

- Süreli Yayınlar Komisyonu, gerektiğinde yazıların yazım şekli üzerinde düzeltme ve değişiklikler yapabilir.

- Hakem raporu doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Yayın Takip Sistemi üzerinden en geç bir ay içerisinde Kurum’a iletilmelidir.

- TTK Süreli Yayın Komisyonu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca yayımlanması onaylanan makaleler başvuru tarihi dikkate alınarak yayın sırasına alınır. Belgeler dergisine gönderilen makaleler yazarın başvuru tarihi dikkate alınarak neşredilmektedir.

- Basılmamasına karar verilen yazılar, varsa hakem raporuyla birlikte, Yayın Takip Sistemi üzerinden yazarına iade edilir.

- Dergide yayımlanan makaleler için yazarlarına, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğine göre telif ücreti ödenir.

- Dergide yayımlanan makalelerin yayın hakkı Kurum’a aittir. Telif hakkı sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar. Yazılar, Kurum’dan izin alınmaksızın, basılı veya elektronik olarak başka bir yerde yayımlanamaz.

YAZIM KURALLARI

- Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda Times New Roman veya Baskerville yazı karakterinde yazılmalıdır.

- Başlık, 12 punto, regular (normal) ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana başlıklar 11 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı; ara başlıklar 11 punto, koyu (bolt) ve küçük harf yazılmalı, sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.

- Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12 nk aralık bırakıldıktan sonra 11 punto regular (normal), küçük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. ( * ) işareti ile sayfanın altına unvan, üniversite, fakülte, bölüm, şehir/ülke, e-posta ve ORCID bilgileri 9 punto olarak verilmelidir.

- Metin, 11 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 2,5 cm, alttan: 2,5 cm, sağdan: 2,5 cm, soldan: 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tam aralık 12 nk olmalıdır. Paragraf araları 6nk, paragraf girintisi olmayacaktır. (Metin içinde yer alan görseller ve ekler için satır aralığı birden çok, 1,15 nk olmalıdır.)

- Üstbilgi-Altbilgi, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde üstbilgi kısmında çift sayfaya yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmış hali küçük harfle, 11 punto yazılmalıdır. (Yayın Takip Sistemi üzerinden yapılacak başvurular esnasında sisteme yüklenen makalelerin (PDF ve Microsoft Word formatında) üst bilgi kısmında yazar ismi olmamasına dikkat edilmelidir.)

- Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde, üstbilgi içinde sağ ve sol üst kenara 9 punto olarak yerleştirilmelidir.

- Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

- Dipnotlar, 9 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metindeki atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde, düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra age., agm., veya agt. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

- Kaynaklar: Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 11 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir:

Kaynak Gösterme Usulleri

1. Belgeler dergisine gönderilen makale metinleri dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnot cümle bitiminde noktadan önce verilmelidir.

Örnek:

Hatt-ı Humâyûn, bazı istisnâî haller hariç, padişahın, kendi hattı ile yazdığı emirler için kullanılan bir tabirdir4.

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir.

Örnek:

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale), agt. (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır.

Örnek:

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s. 370.

Kütükoğlu, age., s. 184

Not: Aynı eserin dipnotta arka arkaya kullanılması gerektiği durumlarda yine yazarın soyadından sonra “age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale), agt. (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır.

4. Kaynaklar, dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması şeklinde verilmelidir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

Örnek:

  • Dipnot: Feridun M. Emecen, “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV/S. 302, Nisan 2021, s. 23
  • Kaynaklar: Emecen, Feridun M., “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV/S. 302, Nisan 2021, s. 17-28.

6. Bir eser ya da süreli yayın metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynaklar kısmında kısaltma ve özetleme yapılmaz.

Örnek:

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA).

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Dipnot ve Kaynaklar için Örnekler

1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679, 27 Ca 1196 / 10 Mayıs 1782.

İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: BOA, C. ML, 753/30679.

Kaynaklar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679.

Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.1.0.0/15.79.7., 02.05.1935.

İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: BCA, 490.1.0.0/15.79.7.

Kaynaklar: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.1/15.79.7.

2. Türk Tarih Kurumu Arşivi

Dipnot: Türk Tarih Kurumu Arşivi, Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.

İlk dipnottan sonra TTK Arşivi kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: TTK Arşivi, OFS, 238/19.

Kaynaklar: Türk Tarih Kurumu Arşivi (TTK Arşivi), Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi

Dipnot: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.), Tapu Tahrir Defterleri (TT.d.), 49, vr. 7a.

İlk dipnottan sonra TKGM. kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: TKGM.TT.d., 49, vr. 7a.

Kaynaklar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.) Tapu Tahrir Defterleri, 49.

4. Kızılay Arşivi

Dipnot: Kızılay Arşivi (KA), 171/91.

İlk dipnottan sonra KA kısaltması kullanılır.
İkinci Kez Kullanım: KA, 171/91.

Kaynaklar: Kızılay Arşivi (KA), 171/91.

5. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Dipnot: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.), İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.) 579, s. 152.

İlk dipnottan sonra VGMA. kısaltması kullanılır.
İkinci kez kullanım: VGMA.VKF.İST.d., 579, s. 152.

Kaynaklar: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.), İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.), 579.

6. Tek yazarlı kitap

Dipnot: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

Kaynaklar: Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

7. İki ve ikiden fazla yazarlı kitap

Dipnot: Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 45.

İkinci Kez Kullanım: Sevim-Merçil, age., s. 57.

Kaynaklar: Sevim, Ali-Merçil, Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

Dipnot: Yasemin Demircan, Levent Kayapınar, Ayşe Kayapınar, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 55.

İkinci Kez Kullanım: Demircan vd., age., s. 60.

Kaynaklar: Demircan, Yasemin-Kayapınar, Levent-Kayapınar, Ayşe, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

8. Tek yazarlı makale

Dipnot: Ahmet Kılınç, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX/S. 285, Ağustos 2015, s. 540.

Kaynaklar: Kılınç, Ahmet, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX/S. 285, Ağustos 2015, s. 531-558.

9. İki yazarlı makale

Dipnot: Kemal Beydilli-İsmail E. Erünsal, “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII/S. 26, Ocak 2001, s. 12.

İkinci Kez Kullanım: Beydilli-Erünsal, agm., s. 15.

Kaynaklar: Beydilli, Kemal-Erünsal, İsmail E., “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII/S. 26, Ocak 2001, s. 1-129.

10. Yayıma hazırlanan eserler

Dipnot: Mahir Said Pekmen, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 30.

Kaynaklar: Pekmen, Mahir Said, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

11. Yazmalar

Dipnot: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374, vr. 290a.

Kaynaklar: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374.

12. Yazarı belirtilmemiş kitap

Dipnot: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 18.

Kaynaklar: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

13. Çeviri kitap

Dipnot: Gleb Golubev, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021, s. 70.

Kaynaklar: Golubey, Gleb, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021.

14. Sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri

Dipnot: Yunus Koç, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara 18-20 Mart 2010, Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 658.

Kaynaklar: Koç, Yunus, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara 18-20 Mart 2010, Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 655-667.

15. Editörlü kitapta bölüm

Dipnot: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metedoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 180.

Kaynaklar: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metedoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 177-193.

16. Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

Dipnot: M. Tayyip Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 9.

Kaynaklar: Gökbilgin, M. Tayyip, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 5-39.

17. Tez

Dipnot: Erhan Afyoncu, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990, s. 40.

Kaynaklar: Afyoncu, Erhan, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990.

18. Ansiklopedi maddesi

Dipnot: Abdülkadir Özcan, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 84.

Kaynaklar: Özcan, Abdülkadir, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 83-86.

19. Yazarlı gazete yazısı

Dipnot: Hüseyin Cahid Yalçın, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 1.

Kaynaklar: Yalçın, Hüseyin Cahid, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

20. Yazarı belli olmayan gazete yazısı

Dipnot: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 3.

Kaynaklar: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

21. İnternet Sayfası

Dipnot: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.

Kaynaklar: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.

Dipnot: Selim Erdoğan, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.

Kaynaklar: Erdoğan, Selim, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.

22. Sözlü Tarih

Dipnot: 01.05.2021 tarihinde Alp Arslan (d. 1935) ile yapılan görüşme.

Kaynaklar: Kaynak Kişiler Alp Arslan (d. 1935), (01.05.2021).

23. E-Kitap

Dipnot: Ayşe Bedir (yay. haz.), Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, s. 995, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf.

Kaynaklar: Bedir, Ayşe (yay. haz.), Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf.

Yazışma Adresi:
Türk Tarih Kurumu
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
Kızılay Sokak No. 1, Sıhhiye-ANKARA
Tel: 0 312 310 23 68/200
e-mail: belgeler@ttk.gov.tr